گفتار درمان در منزل

گفتار درمانی شاخه ای از رشته های علوم پزشکی است که متخصص آن را با نام آسیب شناس گفتار و زبان (گفتار درمانگر) می شناسیم. این رشته به بررسی و درمان  اختلالات گفتار و زبان و بلع می پردازد. این اختلالات طیف وسیعی دارند و گاها با هم بسیار متفاوت هستند، بر همین اساس تمرینات گفتار درمانی نیز برای هر نفر کاملا متفاوت خواهد بود.

روشهای گفتار درمانی در منزل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که فرد، یا والدین یا مراقبین مراجع کننده تحت نظر و برنامه آسیب شناس گفتار و زبان، در منزل انجام می دهند تا به بهیود مشکلات مربوطه کمک کنند. اینکه شما چه تمرینات گفتار درمانی را نیاز دارید و به چه شکل این تمرینات را می بایست انجام بدهید پس ارزیابی دقیق مشکل شما امکان پذیر است.

گفتار درمانگر های مرکز تواناگستر در کمترین زمان بهترین خدمات ممکن را به شما ارائه می دهند.

برای استفاده از این سرویس با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲تماس بگیرید.