درباره ما

رسالت مرکز تواناگستر

ایـن مرکـز اهـداف خـرد و کلان خـود را در راسـتای معنویـت محوری،مشـتری مداری،بهبـود مسـتمر کیفیـت و حفـظ و ارتقـای سـامت جامعـه تنظیـم نمـوده و بـا بـه کارگیـری مدیریـت زمـان در محیطـی گـرم و صمیمـی مصمـم بـه ارائـه ی خدمـات بـا بالاتریـن کیفیـت و بـا هزینـه مناسـب مـی باشـد. بـر ایـن باوریـم بـا اتـکا بـر خداونـد دانـا و توانـا و بـا حفـظ کرامـت انســانی در راســتای جذب،تربیــت و بــه کارگیــری نیــروی انســانی کارآمد،متعهـد و دلسـوز و افزایـش رضایتمنـدی مشـتریان گامـی موثر برداشــته و بــا اســتفاده از دانــش روز،تجربیــات چندیــن ســاله ی خــود و همکاران،بازآمــوزی هــای مستمر،پیشــنهادات ســازندهی مشــتریان و اطــاع رســانی مناسب،رســالت اصلــی ایــن مرکــز را تحقــق بخشــیم.