تجهیز مراکز درمانی

 شماره تماس جهت تجهیز مراکز درمانی :

 ۰۹۱۰۰۰۶۶۵۹۶