کلینیک زخم


 

پوست ما … بهترین دوست ما …

 

پوست اولین و مهم ترین سطح دفاعی بدن در برابر عوامل خارجی است که مراقبت و نگهداری از آن یکی از
اولویت های مراقبتی می باشد و برای تمامی افراد جامعه الزامی و ارزشمند است،
مراقبت از پوست در افراد سالمند و بیمار بسیار مهم و حیاتی است. زیرا این افراد بیشتر در معرض ایجاد زخم و
آسیب های ناشی از آن می باشند.
زخم ها انواع گوناگونی دارند که مراقبت از هر کدام از آن ها در بیمارستان و یا در منزل دارای اهمیت فراوانی
است و به راهکارهای مخصوص نیاز دارد و این راهکارها می توانند به آسایش بیشتر مددجویان کمک کنند.
یکی از اصول اولیه مراقبت از زخم ایجاد شرایط بهداشتی، تمیز و استریل برای بهبود زخم است که این مهم با
کمک کلینیک های مراقبت از زخم و با استفاده از وسائل و روش های نوین امکان پذیر می باشد.
مرکز مشاوره و خدمات درمانی و پرستاری توانا گستر مفتخر است با تکیه بر علم روز درمان و با استفاده از
پرسنل توانمند و دوره دیده و همچنین تکنیک های نوین و مرقون و به صرفه، کار مراقبت و درمان انواع زخم
های حاد و مزمن )زخم بستر، زخم پای دیابتی، انواع سوختگی، زخم محل جراحی و شکستگی های ارتوپدی،
استومی و سایر زخم ها( را به بهترین شیوه برای مددجویان به انجام برساند.